Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Madonas Bērnu un jauniešu centrs, tolaik kā Pionieru nams, dibināts 1967.gada 2.janvārī, kad savu darbību Madonā, Gogoļa ielā 7a 
(šobrīd Saules iela) uzsāka lidmodelistu, tūrisma un aušanas pulciņi.
Laika gaitā nosaukumi vairākkārt mainījušies. Pionieru un skolēnu  nams, Skolēnu nams un, kopš 1996. gada 1. janvāra, Madonas bērnu un jauniešu  centrs. Pirmajos gados iestādi vadīja direktore Vera Kurate.  Vēlāk - Lidija Grandāne (2 gadus) un Veronika Caune (3 gadus). 
1978. gadā vadību pārņēma Leontina Brenčeva, kura Madonas BJC dierektores amatu ieņēma 27 gadus.  
No 2005. līdz 2018. gadam iestādi vadīja Gunita Kļaviņa. Kopš 2019. gada Madonas BJC direktore ir Alda Eglīte.

Ganrīz 57 gadus ilgajā pastāvēšanas laikā mainījušies ne tikai nosaukumi un vadītāji, bet arī interešu izglītības programmu piedāvājums. Ja sākotnēji darbojās četri pulciņi, tad pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados bērni varēja iesaistīties jau 11 pulciņos, astoņdesmito gadu  sākumā  - 18, bet  1987. gadā  darbojās 42 interešu izglītības programmas. Tolaik aizvien vairāk interešu pulciņu  nodarbības tika organizētas uz  skolu  bāzes. Līdz šim nepārspēts ir 1990. gads, kad  aktīva rosība notika 64 pulciņos. Šobrīd Madonas BJC 21 pulciņu programmā darbojas 588 audzēkņi.

Vēsturiski tā iekārtojies, ka pulciņu nodarbības vienuviet, telpu trūkuma dēļ, notikt nevar.
Jau sesto gadu desmitu bērni un jaunieši uz nodarbībām pulcējas dažādās Madonas vietās:

1967. – 1989. g. 
Gogoļa
(tagad Saules) ielā 7 

Pilsētas kinoteātra telpās, ar mērķi nodrošināt ārpusskolas nodarbības Madonas pilsētas bērniem un jauniešiem, 1967.gada janvārī atvēra Pionieru namu, kurā,  sākotnēji, darbojās lietišķās mākslas pulciņš (ped. Biruta Lūse), tūrisma pulciņš (ped. V.Kurate) un lidmodelistu pulciņš (ped. Oļegs Skvorcovs).
Vēlāk piedāvājumu papildināja dramatiskais pulciņš (ped. D. Putniņa, G. Gailīte,
R. Smirnova, S.Rudenāja, L. Karole), kokapstrādes pulciņš (S. Gruduls, Z. Vecauziņš, 

L. Onzuls, G. Grandāns), sarīkojumu deju kolektīvs (ped. J.Reņģe), keramikas pulciņš
(ped. J.Seiksts, G.Putniņš, M.Karlsons), radioelektronikas pulciņš (ped. J.Krauklis), aušanas pulciņš (ped. B.Lūse, Ē.Tropa), foto pulciņš (ped. O.Skuja), tehniskās modelēšanas pulciņš (ped. T.Jansons), oktobrēnu klubs (ped. M.Evardsone), adīšanas un tamborēšanas pulciņš (ped. R.Smoļska).

Metodisko darbu šajā 20 gadu periodā vadījušas metodiķes:
Z. Buiķe, V. Caune, 
L. Brenčeva, G. Mergupe, I. Germane, V. Pelše, E. Ivanova, I. Meikališa.
 
Lidmodelisma pulciņš 1967.g.

 Aušanas pulciņa nodarbība 1967.g

1969. – 2018. g.
Valdemāra bulvārī 6  

Jauno naturālistu pulciņš
  Madonas 1. vidusskolā (vēlāk Madonas pilsētas ģimnāzija, tagad Madonas pilsētas vidusskola) vienmēr ir darbojušies dažādi pulciņi. 15 gadus foto pulciņu vadīja Oļģerts Skuja. 1974 .gadā skolotājas Anitas Kļaviņas vadībā muzicēšanu uzsāka vokālais ansamblis “Taurenītis” un darīja to 13 gadus.
No 1981./82.m.g. 12 gadus darbojās mājturības pulciņš (ped. Anna Treice), bet 11 gadus  - naturālistu pulciņš (ped. Daina Stradiņa), kas vēlāk pārtapa par Mazpulku. Mūzikas skolotāja Aina Miezīte 16 gadus vadīja vokālo ansambli, bet skolotāja Laimdota Jansone 21 gadu, līdz pat 2011.g. - tūristu pulciņu.
Kā Skolēnu nama pulciņi darbojās arī jaunie ķīmiķi 7 gadus (ped. Gunta Viļuma , Līvija Tomiņa), jaunie matemātiķi - 6 gadus (ped. Anastasija Kodore) un politpulciņš - 5 gadus (ped. A.Dāme, A.Treicis, J.Vocišs). Deviņus gadus aktīvi rosījās folkloras kopa “Vērtumiņš” (ped. Ingrīda Grudule).
2015.gada maijā skolas telpās tika izvietota trase un divus gadus tur darbojās trases automodelisma pulciņš “Vabole”, skolotāja Imanta Pulksteņa vadībā.

1988.g. - …
Skolas ielā
(agrāk - Kazakova iela) 8a  

1988.gada 20.oktobrī  tika svinīgi atklāts kā  Skolēnu nams.
Visus šos gadus “namiņā”, kā daudzi to mīļi dēvē, darbojies keramikas pulciņš (ped. Māris Karlsons) un pulciņš “Mīļlietiņas” (arī adīšana, mīkstās rotaļlietas) (ped. Rimma Smoļska). Ilgus gadus pastāvējis tekstilmākslas pulciņš (ped. Ērika Tropa).
Dažādos laikos varēja apmeklēt  arī  radiovadāmo modeļu, šuvēju, teātra,  angļu valodas,  folkloras, jaunos gidu, mašīnizšūšanas un aplikāciju pulciņus. 

Darbojusies Māras skola un Princešu klubs. Bērniem bijuši pieejami arī klubiņi “Visvari” un “Kodoliņš” (jauniešiem ar īpašām vajadzībām).
Šobrīd “namiņa” piedāvājumā iekļaujas arī teātra  studija ”Pilnpiens” (ped. Inese Zīle), frizieru, stilistu pulciņš (ped. Vineta Blumberga), Kokļu studija (ped. Zita Gailīte), Krāsaino smilšu darbnīca (ped. Sandra Pulkstene) un pulciņš “Es vides telpā” (ped. Laura Zariņa)
Gadu gaitā, kā metodiķi, strādājuši: Līga Grāvīte, Vija Pelše, Māra Evardsone, Sanita Dāboliņa, Aivars Zariņš. Šo darbu turpina Lienīte Ozolniece, Dace Sināte, Vineta Blumberga.

1989. - 1993. g. 
Rīgas ielā 4 

Visus 4 gadus ēkā, ko daudzi apzīst tā arhīva vai "pentagona" māju, darbojās Pionieru un skolēnu nama informātikas, lidmodelistu, tehniskās modelēšanas, ziedu kārtošanas un teātra pulciņi. Kā pulciņu skolotāji  tur strādāja Māris Ābols, Tālivaldis Jansons, Guntis Ozoliņš, Oļegs Skvorcovs, Diāna Pele un Monika Brieze  

1991. – 2011. g.
Tirgus ielā 5  

Kinoteātra "Vidzeme" telpās tautisko deju kolektīvus 6 gadus vadīja un visus mēģinājumus aizvadīja Laimdota Pakalniņa.
Te darbojušies vairāki ar deju un kustību saistīti pulciņi un to pedagogi - Vineta Blumberga, Sandra Kangare, Santa Lapsiņa, Viktors Leimanis.

1993. - 2005. g. 
Saieta laukumā 10  
No 1993.gada vienā viesnīcas "Madona" pirmā stāva gaitenī 13 gadus ražīgi darbojās tehniskās modelēšanas, lidojošo modeļu konstruēšanas, teātra, leļļu teātra, mezglošanas, frizieru, šuvēju, filatēlistu, šaha, zīmēšanas, ādas apstrādes, informātikas, radio elektronikas, mīksto rotaļlietu, ziedu kārtošanas un floristikas pulciņi. Audzēkņi jaunas prasmes apguva arī vokālajā un vokāli  instrumentālajā ansamblī,  lauku kapelā, tīņu klubā “Izzini sevi”, modeļu skolā un pulciņā “Bārbijas”.
Visilgāk šajā ēkā nostrādājuši pedagogi: Guntis Ozoliņš, Santa Lapsiņa, Ināra Meikališa, Ivars Seikstulis, Inga Avišāne, Rolands Ignašs, Monika Brieze, Vija Pelše, Diāna Pele. Pulciņus vadīja arī Ināra Ketlere, Margrieta Broka, Nelda Rusinova, Vineta Blumberga, Sanita Sirmā, Solveiga Kaivēna, Māris Ozoliņš, Ilona Drīliņa, Rudolfs Kalniņš, Oļegs Skvorcovs, Karīna Smirnova

1995. -  2016. g.
Saieta laukumā 1  
Madonas novada pašvaldības ēkā (agrāk - Rajona padome) no1995. līdz pat 2016. gadam darbojās foto, video pulciņš  Imanta Pulksteņa vadībā, kā arī Žurnālistikas pulciņš, kas Ineses Andersones (Elsiņas) vadībā, savu darbību sāka 1997.gadā un aktīvi strādāja sešus gadus. 

1995. – 2016. g.
Saules ielā 18  
"Pagrabiņu" Madonas BJC puciņi sāka apdzīvot 1995.gada decembrī. Kā pirmie, to izdarīja  filatēlisti, šahisti, dambretisti, arī lidojošo modeļu konstruktori un radioelektroniķi. Vēlāk pievienojās kokapstrādes pulciņš, jauniešu klubiņš ”Es un Tu”, teātra sporta pulciņš, leļļu teātris un pulciņš “Mācāmies kopā ar mājdzīvniekiem…”. Kā pulciņu vadītāji  strādāja Rudolfs Kalniņš, Inese Zīle, Oļegs Skvorcovs, Kaspars Kundziņš, Ingūna Tihomirova,  Ainārs Zauska, Dace Caune.
Ar 2007.gada februāri šajās telpās darbu uzsāka publiskais interneta pieejas punkts (vad. Ināra Meikališa)

2004.g. – 2014. g.
Liepājas ielā 13  
Madonas Romas katoļu baznīcā darbojās garīgās mūzikas ansamblis. 3 gadus to vadīja Kristīne Paegle, bet  7 gadus -  Dace Sināte

2005. – 2010. g.
Saules ielā 9    
2005.gada februārī šajā ēkā sāka darboties tehniskās modelēšanas, teātra, frizieru, šuvēju, teātra sporta, floristikas, zīmēšanas un “Boccia” spēles pulciņi, kā arī lauku kapela, Madonas 5. gaidu vienība, klubiņš ”Personības statuss”, vokāli instrumentālais ansamblis un jaunsargi.
Vēlāk  darbību uzsāka  klubs “Kodoliņš”, pulciņš ”Mācāmies kopā ar mājdzīvniekiem”,  rokdarbu studija ”Rotājums”, pusaudžu klubiņš “Spurainie eži”, estrādes mūzikas studija, radošās elektronikas, stilistikas, mūsdienu dejas pulciņi.
Šīs telpas par  savām  otrajām mājām 5 gadus sauca pedagogi: Guntis Ozoliņš, Ināra Meikališa, Danute Vēze, Monika Brieze, Rolands Ignašs, Aija Vanaga, Nadežda Niedrīte, Vineta Blumberga, Karīna Ravinska, Inga Avišāne, Edmunds Vestmanis, Andris Trečaks.
Metodisko darbu šajā periodā veica Līga Grāvīte, Vija Pelše, Māra Evardsone, Sanita Dāboliņa, Aivars Zariņš, Lienīte Ozolniece, Dace Sināte.

2005. g. - 2022.g. 
Valmieras ielā - 17  
Pirmsskolas izglītības iestādē ”Priedīte” skolotāja Ineta Simtniece 6 gadus saviem audzēkņiem  mācīja tautiskās dejas, savukārt, pedagogs Māris Karlsons, jau vairāku gadu garumā, vada keramikas pulciņu vecāko grupu audzēkņiem.

Dažādos laika periodos interešu izglītības aktivitātes Madonas BJC pedagogi vadījuši arī pirmsskolas izglītības iestādēs “Saulīte” un “Kastanītis”

2007. g. - 2022.g.
Augu ielā 27  
Jauniešu iniciatīvu centrā "Burbulis" sešus gadus darbojusies studija ’Visādi nieki’, kuru vadīja Irēna Skudra - Kluša, savukārt, 3 gadus notika teātra sporta nodarbības Ineses Zīles vadībā.
Zīmēšanas pulciņš darbojās no 2010./11. līdz 2014./15.m.g. To vadīja skolotājas - Danute Vēze, Irēna Skudra-Kluša, Ieva Repša

2009. – 2012. g.
Lazdonas pagastā  

Sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” izveidotajā  BMX trasē ar prieku trenējās BMX sporta pulciņa audzēkņi skolotāja Jāņa Kuprana vadībā

2009. – 2016. g.
Gaujas ielā 13  
Plašajās Madonas sporta centra telpās Boccia sporta pulciņš darbojās no 2009.līdz 2012. gadam. To vadīja skolotāja Anita Krauklīte.
Vēlāk Tūrisma pulciņa (ped. Liene Leja, Nataļja Peļepeca) audzēkņi savās nodarbībās  izmantoja centra klinšu kāpšanas sienu. 

2010. - 2012. g.
Blaumaņa ielā 3  
No 2010.gada oktobra, divus gadus tur darbojās floristikas, frizieru, tehniskās modelēšanas pulciņš, estrādes mūzikas studija  un vokālais ansamblis. Šajās telpās draudzīgi sadzīvoja pulciņu skolotāji: Karīna Ravinska, Ināra Meikališa, Vineta Blumberga, Inga Avišāne un Edmunds Vestmanis

2012.-...
Raiņa ielā 12 
  

Līdz ar Madonas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "KUBS" atvēršanu, tur darbību uzsāka jauniešu ar īpašām vajadzībām klubiņš ”Kodoliņš”, leļļu teātris “Delveri”, Boccia sporta, floristikas un tehniskās modelēšanas pulciņi. Nepilnus 4 gadus radoši rosījās teātra studija “IemīlēTS”.
No 2012. gada darbību turpina Estrādes mūzikas studija.
Laika gaitā inerešu izglītības nodarbības “KUBĀ” uzsākusi Bērnu mūzikas studija, mākslas studija ”Tu visu vari”, defilē un deju aerobikas pulciņi, kā arī teātra pulciņš “Improprieks”, mājsaimniecības pulciņš “Pepija rosās”, robotikas pulciņš “Sensors” un radošuma studija “Tev un man”.
Daudzveidīgās pulciņu nodarbības vadījuši pedagogi: Nadežda Niedrīte, Aija Vanaga, Ināra Meikališa, Inga Avišāne.
Savus pulciņus turpina vadīt Edmunds Vestmanis, Karīna Ravinska, Dace Caune, Dace Sināte, Ieva Repša, Vineta  Blumberga,  Dace Dzilna, Ērika Tropa, Andris Strupītis, Ansis Greiziņš, Agnese Bondareva.

2018. g. - 2023. g.
Tirgus iela  - 3  
Šajās telpās mājvietu rada trases automodelisma pulciņš “Vabole” (ped. Imants Pulkstenis)

2023. g. - ...
Skolas iela - 8
Sākot ar jauno gadu, jauniegūtajās telpās s;aka darboties trases automodelisma pulciņš “Vabole” (ped. Imants Pulkstenis). Uzsākot 2023./24. mācību gadu, atremontētos kabinetos darbu uzsāka mājsaimniecības pulciņš “Pepija rosās”, robotikas pulciņš “Sensors”, kā arī Lego būvniecības un Audiovizuālo mediju mākslas pulciņi. Darbību tur uzsāka arī radošās šūšanas pulciņš "Raddi!" un mākslas telpa "Radītprieks".

                                                    * * *
Madonas Bērnu un jauniešu centrs savas pastāvēšanas laikā ne tikai piedāvājis saturīgas interešu izglītības programmas, bet arī veicis metodisko darbu. Sadarbojoties ar novada izglītības iestādēm, piedalījies skolēnu audzināšanas darba pilnveidošanā un interešu izglītības pedagogu izglītošanā. 
Noorganizēti neskaitāmi tematiskie pasākumi un bērnu brīvdienu nometnes.

                                                    * * *
Kopš 1995.gada Madonas BJC koordinē pasākumus, kas saistīti ar novada dalību Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkosorganizē deju kolektīvu, koru, vokālo  ansambļu, teātru, kā arī vizuāli lietišķās mākslas konkursus un skates. 

                                                    * * *
Viena no Madonas BJC darbības jomām jau otro gadu desmitu ir darbs ar jaunatni. Kā iestādes struktūrvienības, Madonā atvērti divi jauniešu centri.
Jauniešu  iniciatīvu  centrs “Burbulis” Augu ielā 27 atklāts 2007. gada 9. februārī. Tas tika izveidots ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstu, kļūstot par Madonas jauniešu aktivitāšu epicentru. Pirmssākumos centru vadīja Jānis Špunders. Vēlāk - Agnija Vāgnere (Ērgle), Sanda Aleknaviča (Dejus), Lana Vihrova. Ieva Repša, Laura Zariņa.
Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “KUBS” Raiņa ielā 12 darbu uzsāka 2012. gada 15. maijā Latvijas – Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros, ar mērķi atbalstīt un veicināt Madonas novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā, attīstīt sadarbību starp visiem novada jauniešu centriem. Pirmos četrus gadus centra vadītāja bija Nadežda Niedrīte. Vēlāk -  Ieva Repša. Kopš 2022 jada centrā darbojas jaunatnes darbinieces Indra Veipa un Laura Zariņa.

                                                                                                                     * * *

Ir mainījušies laiki, cilvēki, notikumi. Arī mēs!
Bagātīgā pieredze Madonas Bērnu un jauniešu centram ļauj ar lielu pārliecību darbu turpināt.

Piesakies jaunumiem