Pirmdiena, 20. maijs
Vārda dienas: Venta, Salvis, Selva

Madonas novada Bērnu un jauniešu centrs ir Madonas novada pašvaldības dibināta, Madonas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbu Madonas novadā. 

Madonas BJC uzdevumi:

  • sekmēt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu un pieejamību;
  • veicināt audzēkņu iesaistīšanos interešu izglītības programmās;
  • nodrošināt lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pievēršot audzēkņus mērķtiecīgai, radošai un praktiskai darbībai, karjeras vadības prasmju apgūšanai un sabiedriskajai līdzdalībai;
  • sniegt metodisko atbalstu pedagogiem interešu izglītības īstenošanā, nodrošinot profesionālās kompetences pilnveides pasākumus (semināri, metodiskie materiāli, pieredzes apmaiņa, labās prakses popularizēšana u.c.) interešu (+)izglītības pedagogiem
  • nodrošināt audzēkņu dalību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
  • popularizēt interešu izglītības nozīmi bērnu un jauniešu personības izaugsmē un individuālo kompetenču pilnveidē;
  • veikt jaunatnes lietu organizatoriski metodisko un informatīvo darbu Madonas novadā;
  • veicināt jauniešu personības vispusīgu izaugsmi, veidojot kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes), attīstot uzņēmējspējas un mūžizglītības pamatprasmes;
  • veicināt sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām interešu izglītības sistēmas pilnveidei un interešu izglītības pieejamībai;
  •  sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamiem;

BJC organizē, nodrošina dalību, koordinē starpnovadu, reģionu un valsts mēroga konkursus, skates, izstādes, apmācības un seminārus, koncertus, labdarības akcijas, projektus, forumus, atvērto durvju dienas, starptautisko sadarbību, brīvprātīgo darbu.

Ar Madonas BJC nolikumu var iepazīties >>>>ŠEIT

 

Piesakies jaunumiem